Tên tiếng Việt:
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Nam
Mã số Thuế:
Địa chỉ: Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.
Điện thoại: 0972.796.196 Fax: 012345678
Email: bpgreen.xyz@gmail.com
Website: www.bpgreen.xyz

Đang cập nhật …